درراستای جلب وجذب مشارکت مردم خاصه ایام محرم وصفروبخصوص مشارکت جوانان که برابراندوخته های هرچند ناچیز نسبت به اجرای برنامه ها ومایحتاج درحد بضاعت وتوان خودشان کمک ومشارکت می نمایند.

هزینه کلیه مراسمات برابرتقویم اجرایی خاصه ایام محرم وصفروشبهای قدرتوسط خیرین وبانیان انجام می پذیرد.

جاداردازتمامی انسانهای بزرگ ونیکوکاروخیراندیش که درساخت وتجهیزمسجد مهدیه دارای کمکهای شایان بوده اند سپاسگذاری وتقدیرو تشکر گرددودرادامه جهت توسعه ونماسازی وتجهیز ازکمکهای خود دریغ نفرمائید وهدایای خودراجهت امور جاری به حساب ۶۱۰۴۳۳۷۹۱۴۰۴۴۴۷۲ حساب عمران بانک ملت مرکزی تربت حیدریه وامورعمرانی را به حساب ۲۰۱۹۵۴۲۷۷۸۶۴۹۱۰ بانک مرکزی انصارتربت حیدریه واریزواعلام وصول نمایند.