تصاویر دعای ندبه مورخ  ۱۳۹۴/۵/۲ با نوای حاج مرتضی طاهری از تهران