دعای ندبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۶  با  نوای آقای اکبری از حرم مطهر رضوی