” شجره نامه مسجد مهدیه تربت حیدریه”

شروع ساخت اولین بنای مسجددرسال ۱۳۴۵هجری شمسی میباشدکه بعدازاتمام درسال ۱۳۴۶درخجسته شب میلادحضرت مهدی قائم (عج)باصدای گرم موزون مرحوم آقاتی مسجد افتتاح گردید.

واقف قسمت اعظم زمین ازپلاک ۱۲۴۳ورثه مرحوم میرزامحمد سبزواری آقای هادی سبزواری وبانونصرت سبزواری می باشند ومقداری از ملک مزبور هم توسط حاج آقای ابریشمی وحاج علی اکبرنامجوواگذارگردیده است.

هزینه ساخت بنای قدیم کلا ازطرف کمکهای مردمی وخیرین وقت تامین گردیده است معمار ومستولی مسجدازابتدای ساخت بنای قدیم شادروان حاج علی اصغرامامی بوده که پس ازفوت ایشان هم اکنون متولی آقای حاج علیرضاامامی میباشند.

اعضای هیئت مدیره اولیه شادروانان حاج محمدعلی خسروی حاج علی اصغرامامی حاج غلامرضاقاسمی وامام جماعت مسجد حاج شیخ امان الله خوجوی بوده اندروحشان شاد.

مساحت بنای قدیمی ۳۷۵مترمربع بوده است که باتصمیم هیئت امناجدید مسجد به سرپرستی حاج شیخ محمدرضا عصمتی امام جماعت محترم مسجدوآقایان حاج عباس خسروی-حاج عبدالرزاق وکیلی آقای قاسم خسروی آقای احمدمحمدپور آقای محسن حاجی حسینی حاج علی اصغرخضری وآقای مهدی خسروی تصمیم به بازسازی وتوسعه سالن نمازخانه فعلی مسجدگردید ودرسال ۱۳۸۸هجری شمسی سالن نمازخانه با متراژ۷۵۰مترمربع دردوطبقه بنای فعلی مسجدتوسعه یافت وهم اکنون کل زیربنای مسجدهمراه با بیوتات آن به متراژ۱۲۵۰مترمربع می باشد که کلیه هزینه ای ساخت مسجدازمحل کمکهای مردمی وخیرین شهرستان تامین گردیده است .عهده دارنظارت ساختمان جدیدآقای مهندس علی محمدخانی ومجری کار آقای محسن حاجی حسینی ومعماری مسجد توسط حاج احمدمیرزنگویی بوده است که موردعنایت ولطف حق تعالی قرارگیرد.

باتوجه به موقعیت مسجدمهدیه که به روال معمول درهرشهرستان یک فضابنام مهدیه وجودداردمهدیه تربت حیدریه دراین سالهای اخیرازنظرفضاومکان واجرای برنامه های فرهنگی دینی مذهبی جایگاه خاص وویژه ای دارد که درسال۹۳دربین مساجدشهرستان موفق به دریافت لوح ترازاسلامی ازسوی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی وشهرستان گردیده که این همه مرهون زحمات کلیه عزیزان درمسجدوشهرستان میباشدامیدواراست باکمک ومشارکت وحمایت خاص خیرین وبانیان خیرانشالله درآینده شاهدهرچه بهتربرگزارشدن مراسم وفعالیتها باشیم .