دعای پرفیض ندبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۳با نوای  آقای غلامرضا پور