تصاویر دعای ندبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۸ با نوای حاج محمد نبوی از تهران